Seuraa

Sopimusehdot Tori-kaupoille

Yleiset sopimusehdot Tori.fi-palveluun Kaupan perustaville yrityksille

(voimassa 1.5.2017 alkaen)

1. YLEISTÄ

1.1 SCM Suomi Oy tarjoaa Mainostajalle (määritelty alla) mahdollisuuden julkaista Mainostajan tai Mainostajan puolesta tuotettuja mainoksia/ilmoituksia ("Mainos" / "Mainokset") Tori.fi:n ja/tai Tori.fi:n kulloistenkin yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla ja muilla julkaisukanavilla, kuten mobiilisovelluksissa ("Tori-kanavat") tarjottavilla alustoilla ("Kauppa"). Näissä ehdoissa ilmaisulla "julkaista Mainos" tarkoitetaan Mainostajan omaa aktiivista Mainosten julkaisua sekä Mainoksen toimittamista automaattisesti tai muilla Tori.fi:n osoittamilla teknisillä tavoilla Tori.fi:lle.

1.2 Kun tuotteitaan ja/tai palveluitaan markkinoiva yritys ("Mainostaja") tekee tilauksen Kaupan perustamisesta Tori.fi:hin, lähetetään tälle tilausvahvistus, joka toimii sopimuksena ("Sopimus") Mainostajan ja Tori.fi:n välillä 1.3 kohdan mukaisesti, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä yleiset sopimusehdot sitovat Mainostajaa ja Tori.fi:tä.

1.3 Mainostajan tulee viipymättä, kuitenkin viimeistään viiden (5) työpäivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta, tarkistaa, että Tori.fi:n tilausvahvistus vastaa tehtyä tilausta. Mikäli Mainostaja ei tässä määräajassa esitä huomautuksia tilausvahvistuksesta, katsotaan Mainostajan hyväksyneen tilausvahvistuksen ja siten myös Sopimuksen ja olevan siihen sidottu.

2. MAINOSTAJA HYVÄKSYY TORI.FI:N KÄYTTÖEHDOT

2.1 Mainostaja vahvistaa sitoutuvansa noudattamaan Tori.fi:n yleisiä ehtoja, mukaan lukien Tori.fi:n ilmoituksiin liittyviä sääntöjä ("Käyttöehdot"). Sopimukseen erottamattomana osana kuuluvat Käyttöehdot ovat saatavilla Tori.fi:n verkkosivustolla osoitteessa http://tuki.tori.fi/hc/fi/categories/200465822-Torin-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t. Käyttämällä Tori.fi:n tarjoamia palveluja Mainostaja hyväksyy Käyttöehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

2.2 Mainostajalla on Käyttöehtojen mukaan muun muassa vastuu hankkia oikeudet kaikkeen Mainoksissa esiintyvään aineistoon.

2.3 Julkaisemalla Mainoksia sekä muuta aineistoa, kuten kuvia, videoita ja tekstejä (yhdessä "Aineisto") Tori-kanavissa, Mainostaja antaa Tori.fi:lle ilman erillistä korvausta rajoittamattomat oikeudet Aineistoon, sekä itsenäisen oikeuden käsitellä Aineiston sisältämiä henkilötietoja oman liiketoimintansa hyväksi. Tori.fi voi esimerkiksi muokata, muotoilla, tallettaa tai kopioida Aineistoa sekä asettaa sen yleisön saataville missä tahansa Tori-kanavassa. Tori.fi voi myös luovuttaa näitä oikeuksia edelleen mahdollisille yhteistyökumppaneilleen. Tori.fi voi käyttää Aineistoa myös markkinointitarkoituksessa. Nämä oikeudet säilyvät Tori.fi:llä Mainoksen poistamisenkin jälkeen. Mainostaja luopuu kaikista korvausvaatimuksista, jotka koskevat Aineiston käyttöä Tori.fi:n toimesta. 

2.4 Käyttöehtojen lisäksi Mainostaja sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja, joita sovelletaan Kaupan perustamiseen Tori.fi:hin:

myytyjä tai varattuja tuotteita ei saa mainostaa;

Mainoksessa tulee käyttää ainoastaan mainostettua tuotetta vastaavia kuvia;

Mainoksen kuvat eivät saa sisältää muokkaamalla lisättyjä logoja, verkkosivuosoitteita, tekstejä tai muuta samankaltaista. Mikäli Mainoksen kuvissa on vesileimoja, saavat vesileimat sisältää ainoastaan liikenimen;

hintakentässä esitetyn myyntihinnan tulee sisältää arvonlisävero. Hintakentässä ei saa ilmoittaa muita hintatietoja, kuten esimerkiksi osamaksuhintaa, vuokrahintaa tai arvonlisäverotonta myyntihintaa. Tällaiset tiedot voi kuitenkin antaa itse mainostekstissä.; ja

Mainostaja sitoutuu kuvaamaan tuotteen ja/tai palvelun totuudenmukaisesti, riittävän laajasti sekä harhaanjohtamatta. Mainoksessa käytettyjen hakusanojen tulee vastata mainostettavaa tuotetta ja/tai palvelua.

2.5 Mainostaja takaa, että Mainosten sisältö ja muotoilu eivät ole vastoin Suomen lakia, asetuksia, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisääntöjä tai muita markkinointiin kulloinkin soveltuvia sääntöjä ja määräyksiä, viranomaisen ohjetta tai hyvää tapaa. Lisäksi Mainostaja vastaa siitä, ettei Mainoksen sisältö tai sen markkinoimat tuotteet/palvelut loukkaa kenenkään tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.  Mainostaja vastaa myös siitä, että Mainos ei ole loukkaava tai haitallinen eikä se herätä pahennusta.  Mainos ei siten saa sisältää esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottamista, pornografiaa tai väkivaltaa sisältävää aineistoa.   

2.6 Mainostajan tulee varmistaa, että Mainos on henkilötietolain (523/1999) ja muun tietosuojalainsäädännön mukainen, ja ettei Tori.fi loukkaa kenenkään yksityisyyttä tai muutoin toimi vastoin tietosuojasäännöksiä julkaisemalla Mainoksen. Mainostaja takaa, että Mainoksesta mahdollisesti tunnistettavissa olevat henkilöt (esimerkiksi kuvan, videon tai pelkän nimen perusteella) ovat hyväksyneet sen, että he esiintyvät Mainoksessa ja että Tori.fi voi käyttää Mainosta omiin tarkoituksiinsa.

2.7 Tori.fi:llä on milloin tahansa oikeus poistaa Mainos, mikäli Mainos ei täytä sen arvion mukaan tämän kohdan 2 vaatimuksia. Mainoksen poistamisen jälkeen Tori.fi varaa Mainostajalle mahdollisuuden toimittaa uusi korjattu Mainos.

 

3. MAINOSTAJAN KORVAUSVASTUU

3.1 Mainostajan tulee korvata Tori.fi:lle sille sopimusrikkomuksesta aiheutuva vahinko, maksu tai kulu. Mainostajan tämän kohdan 3.1 mukainen vastuu on rajattu välittömiin vahinkoihin, maksuihin ja kuluihin. Tästä 3.1 kohdasta riippumatta Mainostaja vastaa täysimääräisesti vahingosta, maksusta tai kulusta, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

3.2 3.1 kohdasta riippumatta Mainostajan tulee korvata Tori.fi:lle kaikki välittömät ja välilliset vahingot (mukaan lukien asiamieskustannukset, maksut ja muut kustannukset), jotka ovat aiheutuneet Tori.fi:lle, toiselle Schibsted Media Group -konserniin kuuluvalle yhtiölle tai muulle Tori.fi:n yhteistyökumppanille sen seurauksena, että Mainos ei vastaa kohdassa 2esitettyä. 

3.3 Mainostaja on vastuussa kaikista Tori-kanavissa julkaistavista Mainoksistaan. Tori.fi:llä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta Mainosta tai poistaa jo julkaistu Mainos. Tori.fi ei ole velvollinen tarkistamaan, että Mainos on kohdassa 2 asetettujen ehtojen mukainen.

3.4 Mikäli Tori.fi:hin kohdistetaan vaatimus Mainoksen johdosta, Mainostajan tulee Tori.fi:n pyynnöstä avustaa omalla kustannuksellaan ja kohtuullisessa laajuudessa tällaisen vaatimuksen käsittelyssä.

 

4. KAUPAN PERUSTAMINEN TORIIN

4.1 Sopimus Kaupan perustamisesta Tori.fi:hin käsittää Mainostajan tai Mainostajan puolesta tuotetun Mainoksen Tori-kanavissa julkaisemisen. Mainokset tulee toimittaa Tori.fi:n antamien ohjeiden mukaisesti.

4.2 Sopimuksessa voidaan määrittää, kuinka monta Mainosta Mainostajalla voi kerrallaan olla julkaistuna Tori-kanavissa.

4.3 Mikäli Mainostaja ylittää olennaisesti Sopimuksessa mahdollisesti määritellyn sallittujen samanaikaisten Mainosten lukumäärän, tai jos Mainostaja on ylittänyt samanaikaisille Mainoksille asetetun korkeimman sallitun lukumäärän kolmena (3) peräkkäisenä kuukautena, on Tori.fi:llä oikeus yksipuolisesti tarkastaa Mainostajan tilaus ja veloittaa tulevalla sopimuskaudella Mainostajaa tilauksesta, joka sallii korkeamman lukumäärän samanaikaisia mainoksia.

4.4 Mainostaja voi muuttaa tilaustaan irtisanomalla Sopimuksen kohdan 10 mukaisesti.

 

5. TORI-RAHA

5.1 Mainostaja voi ostaa käyttöönsä Tori-rahaa. Yksi (1) Tori-raha on Tori-rahaa käytettäessä yhden (1) euron arvoinen.

5.2 Mainostaja voi SCM Suomi Oy:n kulloisenkin tarjonnan mukaisesti ostaa Tori-rahaa joko Kaupan perustamisen yhteydessä tai Kaupan voimassaoloaikana. Mainostaja voi valintansa mukaan ostaa Tori-rahaa ennalta määritettyinä paketteina tai Mainostajan valitseman suuruisina määrinä. Tarjonta voi vaihdella.

5.3 Kaupan perustamisen yhteydessä ostettava Tori-raha on voimassa Kaupan voimassaoloajan. Mikäli Kauppa on voimassa ennalta määritellyn ajan (esimerkiksi 6 tai 12 kuukautta), Tori-raha erääntyy, kun Kaupan määräaikainen sopimuskausi päättyy. Mikäli Kaupan voimassaoloaikaa myöhemmin jatketaan, ei voimassaoloajan pidennys pidennä Tori-rahan voimassaoloaikaa.

5.4 Kaupan perustamisen jälkeen ostettu Tori-raha on voimassa kuusi (6) kuukautta ostohetkestä. Kaupan perustamisen jälkeinen Tori-rahan ostaminen ja käyttö edellyttävät, että Mainostajalla on Tori.fi:ssä voimassaoleva Kauppa.

5.5 Tori-rahaa voi käyttää ainoastaan sellaisen Kaupan hyväksi, jonka käyttäjätunnuksilla Tori-raha on ostettu. Tori-rahalla voi ostaa SCM Suomi Oy:n kulloinkin tarjoamia maksullisia palveluita. Palveluiden tarjonta voi vaihdella.

5.6 Tori-rahalla tehdyn oston summa vähennetään Mainostajan Kaupan Tori-rahan kulloisestakin kokonaismäärästä. Mikäli Mainostajalla on käyttämättä useana eri hetkenä erääntyvää Tori-rahaa, oston summa vähennetään ensin erääntyvästä Tori-raha -erästä.

5.7 Tori-rahaa ei palauteta tai hyvitetä Mainostajalle, eikä Tori-rahaa voi vaihtaa rahaksi tai siirtää käyttäjätunnukselta toiselle.

5.8 Mainostaja vastaa Kauppansa käyttäjätunnuksista, niiden käytöstä sekä Kaupan aikaisesta ja siihen liittyvästä toiminnasta. Mainostaja vastaa myös siitä, että Kaupan tunnuksia käyttävillä henkilöillä on oikeus päättää Tori-rahan ostamisesta ja käytöstä.

 

6. TORI-KANAVAT

6.1 Tori-kanavien toiminta voi häiriintyä Tori.fi:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevien seikkojen johdosta. Tori.fi ei takaa Tori-kanavien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta. Tori.fi ei ole vastuussa Tori-kanavien tai niiden sisällön käytöstä tai käyttämättömyydestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Tori.fi ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat puutteellisista tai viivästyneistä vastauksista Mainoksiin taikka virheellisestä informaatiosta mainostekstissä.

6.2 Mainostaja ymmärtää ja hyväksyy, että Tori-kanavissa vierailevien käyttäjien lukumäärä vaihtelee ajoittain. Tori.fi ei ole vastuussa tällaisesta vaihtelusta eikä Tori.fi takaa mitään tiettyä kävijämäärää tai kävijäprofiilia.

6.3 Tori.fi pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Tori-kanavien ulkoasuun ja tällaisen muutoksen yhteydessä mukauttaa Mainosten formaatit ja muotoilut Tori-kanavien uuteen ulkoasuun sopiviksi.

 

7. VASTUUNRAJOITUS

7.1 Mikäli Mainosta ei voi julkaista Tori.fi:stä johtuvasta syystä Sopimuksen mukaisesti tai sitä muutoin rasittaa Tori.fi:stä johtuva virhe, on Tori.fi:llä oikeus ensin yrittää korjata virhe. Mikäli Tori.fi ei onnistu korjaamaan virhettä kohtuullisessa ajassa, korvaa se Mainostajalle korkeintaan kyseisen Mainoksen kustannusta vastaavan summan.

7.2 Mainostajalla ei ole oikeutta korvaukseen välillisistä kuluista, vahingoista tai tappioista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, syntyneistä kustannuksista tai muusta välillisestä vahingosta, jos vahinko ei ole aiheutunut Tori.fi:n törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta. Lisäksi Tori.fi ei vastaa vahingosta tai tappiosta, joka aiheutuu alla kohdassa 8 mainitusta seikasta (force majeure -varaus).

7.3 Mainostajan on reklamoitava virheestä kymmenen (10) vuorokauden kuluessa Mainoksen julkaisemisesta tai siitä, kun Mainos on toimitettu Tori.fi:lle julkaistavaksi ollakseen oikeutettu korvaukseen. Mainostajan on pantava korvausvaade Tori.fi:tä vastaan vireille kolmen (3) kuukauden sisällä siitä päivästä, kun Mainostaja sai tietää tai sen olisi pitänyt tietää virheestä tai muusta seikasta, johon kanne perustuu.

7.4 Tässä kohdassa 7 on tyhjentävästi määritelty Mainostajan oikeudet Sopimuksen mukaiseen korvaukseen.

 

8. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)


Tori.fi:llä ei ole mitään korvausvelvollisuutta tai muuta vastuuta, jos Tori.fi pystyy osoittamaan vian johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, joihin Tori.fi ei ole pystynyt vaikuttamaan ja joita Tori.fi:n ei voida kohtuudella olettaa ottaneen huomioon Sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia Tori.fi ei olisi kohtuudella voinut välttää tai voittaa.

 

9. HINNAT JA MAKSUEHDOT

9.1 Mainonnan hinta määritellään Sopimuksessa. Kaikki hinnat on ilmoitettu euroissa. Arvonlisävero ei sisälly ilmoitettuihin hintoihin.

9.2 Mainostaja maksaa Kaupan kokonaishinnan Sopimuksen mukaisesta kolmen (3), neljän (4), viiden (5), kuuden (6) tai kahdentoista (12) kuukauden määräaikaisesta sopimuskaudesta joko välittömästi Kaupan perustamisen yhteydessä tai Tori.fi:n kanssa erikseen sovitusti laskulla. Tori.fi voi laskuttaa Mainostajalta kokonaishinnan heti kaupan perustamisvaiheessa. Maksuaika on 20 päivää laskun päiväyksestä.

9.3 Mainostaja maksaa Tori-rahan joko välittömästi Tori-rahan ostotapahtuman yhteydessä tai Tori.fi:n kanssa erikseen sovitusti laskulla. Mainostaja saa Tori-rahan käyttöönsä sen maksettuaan taikka Tori.fi:n kanssa erikseen sovittuna ajankohtana.

9.4 Tori.fi:llä on oikeus olla julkaisematta Mainos ennen maksun vastaanottamista.

9.5 Mainostajan maksusuorituksen viivästyessä Tori.fi:llä on oikeus kohdan 3.1 mukaisen korvauksen lisäksi: (i) periä lain mukainen viivästyskorko; (ii) veloittaa myöhästymisestä/maksumuistutuksesta maksettava kertakorvaus; sekä (iii) keskeyttää Mainostajan Mainosten ja Kaupan julkaiseminen kokonaan tai osittain.

 

10. SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN

Ellei Sopimuksesta muuta johdu, Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Mikäli Mainostaja irtisanoo Sopimuksen, käyttämätöntä Tori-rahaa tai jäljellä olevasta sopimuskaudesta maksettua maksua ei palauteta, hyvitetä tai vaihdeta rahaksi.

 

11. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Tori.fi:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Tori.fi:n palveluiden ehtoja, mukaan lukien palvelun hintaa, edellyttäen, että Tori.fi ilmoittaa Mainostajalle muutoksesta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Ilmoitus muuttuvista ehdoista tulee lähettää Mainostajalle sähköpostitse osoitteeseen, jonka Mainostaja on Tori.fi:hin perustetulle Kaupalleen ilmoittanut. Tori.fi julkaisee uudet ehdot myös verkkosivuillaan. Uudet ehdot sitovat jo aikaisemmin sopimuksen tehneitä Mainostajia siitä, kun on kulunut 30 päivää muutoksesta kertovan sähköpostin lähettämisestä tai verkkosivun ilmoituksesta. Mikäli Mainostaja ei hyväksy muuttuneita ehtoja, on Mainostajalla oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli tällaista irtisanomista ei tapahdu, katsotaan Mainostajan hyväksyneen uudet ehdot.

 

12. SOPIMUKSEN ENNENAIKAINEN PÄÄTTÄMINEN

12.1 Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli: (i) toinen osapuoli olennaisesti laiminlyö Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan eikä 14 päivän kuluessa laiminlyöntiä koskevan huomautuksen saatuaan ole korjannut rikkomustaan; tai (ii) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin, lopettaa maksusuorituksensa, hakeutuu saneerausmenettelyyn, tekee niitä koskevan päätöksen tai sen yritystoiminta on muuten uudelleenjärjestelyn kohteena, taikka milloin toisen osapuolen velvoitteen täyttäminen muutoin olennaisesti vaarantuu.

12.2 Lisäksi Tori.fi:llä on oikeus purkaa Sopimus, mikäli: (i) Mainostaja harjoittaa suoraan tai välillisesti toimintaa, joka voidaan katsoa Tori.fi:n kanssa kilpailevaksi toiminnaksi; tai (ii) Tori.fi toistuvissa tapauksissa kohdassa 2.7mainitun syyn perusteella kieltäytyy Mainoksen julkaisemisesta tai päättää poistaa Mainoksen. Jos Tori.fi purkaa Sopimuksen tällä perusteella, on Mainostajalla oikeus hyvitykseen siitä osasta maksua, joka koskee jäljellä ollutta toteutumatonta sopimuskautta, ellei kohdasta 2.7muuta johdu. Tori.fi:llä ei ole mitään muita Sopimuksen näin purkamiseen perustuvia velvollisuuksia Mainostajaa kohtaan.

 

13. SOPIMUKSEN SIIRTO

Mainostajalla ei ole oikeutta ilman Tori.fi:n kirjallista suostumusta siirtää, luovuttaa tai pantata Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kokonaan tai osaksi. Tori.fi:llä on oikeus siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa kokonaan tai osaksi toiselle yritykselle Schibsted Media Groupissa.

 

14. SOVELTUVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisessä asteessa Helsingin käräjäoikeudessa.

 

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö